Vizitky za 3 centy - najlacnejšie, najrýchlejšie

PÚZDRA NA VIZITKY - VIZITKÁRE :: OBCHODNÉ PODMIENKY :: FOTOGALÉRIA

  • vizitky, za 3 centy
  • vizitky, ktoré Vás predajú
  • vizitky, ktoré pomáhajú
logo vizitki.sk - vizitky za 3 centy


Obchodné podmienky


1. Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú používanie stránky www.vizitki.sk a vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim ( Zdenko Vaščák, Levočská 67, 080 01 Prešov ). Predmetom kúpy sú produkty a služby uvedené na stránke vizitki.sk (výroba a tlač vizitiek, grafické práce, grafické návrhy vizitiek, grafický návrh loga, púzdra na vizitky). Nákup a objednávanie produktov a služieb môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmädzenia. Všetky ceny uvedené na stránke vizitki.sk sú konečné, nie sme platcami DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a úpravu cien a obchodných podmienok v plnom rozsahu. Úprava ceny tlače aktívnej objednávky (v ojedinelých prípadoch, z dodaných pre tlač náročných podkladov) podlieha schváleniu kupujúcim. Ceny platia pre plnofarebnú tlač.


2. Objednávka vizitiek

Vizitky si môže kupujúci objednať prostredníctvom online objednávkového formulára na stránke vizitki.sk alebo e-mailom. Každá objednávka musí obsahovať fakturačné údaje, dodaciu adresu, počet kusov, typ papiera, grafický návrh alebo podklady potrebné k vytvoreniu grafického návrhu (logo, texty, ...). Odoslaním objednávky kupujúci dáva súhlas so spracúvaním svojích osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z.. Tie budú použité výlučne na účely plnenia objednávky. Odoslaním online objednávky alebo objednávky prostredníctvom e-mailu, kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, platným cenníkom a súhlasi s nimi.
Odoslaním objednávky sa stáva objednávka záväznou. Objednávku je možné stornovať e-mailom do 1 hodiny od zadania objednávky. Po uplynutí tejto doby sa považuje za záväznú a pracuje sa na jej vybavení. Objednávku je možné stornovať aj po uplynutí 1 hodiny, ak predavajúcemu ešte nevznikli náklady vyplývajúce z objednávky.
V prípade, že kupujúci upustí od záväznej objednávky alebo sa nevyjadrí k vytvorenému grafickému návrhu, môže predávajúci požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50% hodnoty objednávky, od ktorej kupujúci upustil a plnú výšku grafických prác. Kupujúci sa zaväzuje prípadnú zmluvnú pokutu zaplatiť do 14 dní.
Predávajúci má právo odmietnuť vybavenie objednávky v čase keď: kupujúci má voči predávajúcemu pozdlžnosti; kupujúci uplatnil voči predávajúcemu reklamáciu; na strane predavajúceho existuje prekážka, ktorá bráni vybaveniu objednávky.


3. Dodanie vizitek

Garantujeme dodanie vizitiek do 24 hodín od zaslania objednávky, ak bola objednávka zaslaná do 10:00 hod. v pracovný deň po ktorom nasleduje pracovný deň. V ostatných prípadoch platí dodanie do max. 48 hodín od zaslania objednávky. Dodaním do 24hodín sa rozumie dodanie nasledujúci pracovný deň. Dodaním do 48 hodín sa rozumie dodanie o 2 pracovné dni.
Ak kupujúci zašle objednávku bez hotového grafického návrhu vizitky pripraveného na tlač, platí dodanie do 24 hodín od potvrdenia grafického návrhu kupujúcim, ak sa tak stane do 10:00 hod. v pracovný deň po ktorom nasleduje pracovný deň. V ostatných prípadoch platí dodanie do max. 48 hodín od potvrdenia grafického návrhu vizitky.
Dodanie vizitiek uskutočňujeme prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriérom alebo osobným prevzatím. Kupujúci si vyberá platbu prevodom alebo dobierku.
Nezodpovedáme za nedodanie zásielok do 24 hodín alebo oneskorené dodanie spôsobené zlyhaním prepravcu ak boli zásielky odoslané predávajúcim včas. Vizitky sú zabalené v bublinkovej obálke, príp. inom ochrannom obale, aby nedošlo k ich znehodnoteniu.


4. Doprava / poštovné

Pre objednávky nad 39,00€ pri platbe prevodom je doprava zadarmo. Ceny poštovného/prepravného sú uvedené v objednávkovom formulári. Opakované doručenie, v prípade neprevzatia zásielky alebo alebo uvedenia nesprávnych dodacích údajov, je spoplatnené rovnako.
Predávajúci je povinný dodať tovar v tých cenách aké sú uvedené v ceníku a týchto obchodných podmienkach (ak nebolo dohodnuté s kupujúcim inak), zabaliť tovar tak aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy a zároveň je povinný spolu s tovarom dodať faktúru za objednaný tovar.


5. Platba

Za tovar kupujúci zaplatí prevodom vopred alebo dobierkou. Ak bola dohodnutá úhrada prevodom vopred, zaplatí za tovar kupujúci vopred prevodom alebo vkladom na účet v UniCredit Bank - SK73 1111 0000 0068 9524 7000 (je nevyhnutné zadať správny variabilný symbol, ktorý je uvedený na predfaktúre). Ak bola dohodnutá úhrada na základe faktúry so splatnosťou (spravidla 7 dní), je kupujúci povinný uhradiť sumu na faktúre a to včas. V prípade, že z technických alebo iných dôvodov kupujúci nebol schopný túto faktúru prijať, je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho, tak, aby sa kupujúci dostal k úhrade faktúry ešte pred jej splatnosťou.
Žiadame Vás, aby ste faktúry uhrádzali v rámci splatnosti. V prípade, že je na Vašej strane prekážka, ktorá bráni splateniu faktúry, informujte nás o tom a my dátum splatnosti oddialime!


6. Grafické práce

Ceny grafických prác sú uvedené v cenníku a týchto obchodných podmienkach. O cene grafických prác je kupujúci vopred informovaný.
Grafické práce neúčtujeme Iba pre tlač z hotového grafického návrhu zaslaného vo formáte .pdf, .cdr, .psd, .jpg, v rozlíšení aspoň 300dpi (ak objekty, obrázky, fotografie na vizitke zasahujú do okraja vizitky, je potrebné grafický návrh pripraviť na spád, teda rozmer vizitky je potrebné upraviť z 90mm x 50mm na rozmer aspoň 93mm x 53mm a vyznačiť orezovú časť, pričom vizitka bude orezaná na rozmer 90mm x 50mm).
Grafický návrh z predpripravených dizajnov / šablón je spoplatnený sumou 1,00€ - 3,00€ (podľa náročnosti spracovania a požiadaviek kupujúceho).
Grafický návrh vizitky podľa predstáv kupujúceho zo zaslaných podkladov (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .pub, .ppt, .bcw, .gif, .jpg, .bmp, .tif, scan pdf) je spoplatnený sumou 5,00€ pre jenostranný grafický návrh vizitky a sumou 8,00€ pre obojstranný grafický návrh vizitky.

Po odoslaní objednávky Vám vytvoríme grafický návrh vizitky, ak to takto bolo uvedené v objednávke, a zašleme e-mailom na schválenie / pripomienkovanie. Tlač z grafického návrhu, ktorý kupujúci neodsúhlasil, nie je možná. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť všetkých údajov v zaslanom grafickom návrhu. Schválený grafický návrh predávajúci považuje za konečnú verziu pre tlač. Za akékoľvek chyby v návrhu, ktorý bol kupujúcim odsúhlasený, nesie zodpovednosť kupujúci.
Pre zachovanie dostatočnej vernosti farieb je potrebné zasielať grafické návrhy a podklady k vytvoreniu grafických návrhov vo formáte .cdr (Corel Draw) prevedené do farebnej škály CMYK. V ostatných prípadoch predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné mierne odchýlky odtieňov farieb.


7. Vyššia moc

Vyššou mocou sa rozumejú nepredvídateľné výnimočné okolnosti, ktoré predávajúcemu zabránia dočasne alebo trvalo splniť povinnosti vyplývajúce z objednávok, sú nezávislé od predávajúceho a predávajúci ich nemohol odvrátiť. Ak nastanú okolnosti, ktoré majú charakter vyššej moci, má predávajúci právo predĺžiť dodaciu lehotu alebo zrušiť objednávku. V obidvoch prípadoch predávajúci nezodpovedá za spôsobenú škodu. Kupujúci je o zmene termínu dodania alebo zrušeni objednávky informovaný e-mailom alebo telefonicky. Za okolnosti vyššej moci sa považujú technické poruchy, výpadok elektrickej energie, nával objednávok, vypredanie zásob, nedostupnosť tovaru, živelné pohromy, ...

8. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom stránky www.vizitki.sk je firma: Zdenko Vaščák, Levočská 67, 08001 Prešov, IČO: 44008236, DIČ: 1078906510.

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Všetky osobné údaje slúžia výhradne pre požadované účely (plnenie objednávky) a nie sú poskytované tretím osobám. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby prevádzkovateľovi. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje pre účely plnenia objednávky. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Firma Zdenko Vaščák zhromažďuje o užívateľoch nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, fakturačná adresa, korešpondenčná adresa, názov firmy, IČO a IČ DPH. S týmito údajmi prichádzajú do styku len oprávnené osoby určené prevádzkovateľom ako i prípadné tretie strany, ktoré budú prevádzkovateľom poverené správou a vymáhaním pohľadávok zo zmluvného vzťahu.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov: - Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S;

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo:

  1. požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
  2. na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  3. namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  4. na prenosnosť osobných údajov,
  5. podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,
  6. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s  ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: objednavka@vizitki.sk alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

V prípade nesúhlasu s evidovaním Vašich údajov a na základe predchádzajúcej žiadosti, budú tieto údaje z databázy obratom vymazané. Túto žiadosť o výmaz osobných údajov je možné poslať písomne na adresu uvedenú v kontaktoch alebo zaslaním e-mailu na objednavka@vizitki.sk.


9. Reklamácia / Reklamačný poriadok

Na základe Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. podľa odseku 5 písmeno c) § 12 tohto zákona, nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, ktorým sú tlač vizitiek a grafické práce. Taktiež podľa tohto odseku písmena a) nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3.

Reklamácia sa nevzťahuje na vizitky poškodené prepravou. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu voči predávajúcemu na vizitky, ktoré nesúhlasia so zaslanou objednávkou, schváleným grafickým návrhom (t.j. obsahujú iné alebo chybné údaje, iný typ papiera ako bolo uvedené v objednávke, schválenom grafickom návrhu). Kupujúci je povinný riadne zabaliť (vizitky musia byť vo fólii) a zaslať predávajúcemu kompletnú zásielku, t.j. všetky kusy, ktoré boli kupujúcemu zaslané (o nekompletnosti zásielky je kupujúci povinný informovať predávajúceho do 24h od prevzatia zásielky), vrátane dokladu o zaplatení za reklamovaný tovar (potvrdenie o príkaze na úhradu), spolu so sprievodným listom, v ktorom špecifikuje reklamovanú závadu a udá svoje kontaktné údaje (meno, telefónne číslo, e-mail, korešpondečnú adresu a číslo bankového účtu), na adresu "Zdenko Vaščák, Levočská 67, 080 01 Prešov" do troch pracovných dní od prevzatia zásielky. Predávajúci sa bude snažiť vybaviť reklamáciu v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od doručenia zásielky. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailu. V prípade uzania reklamácie bude kupujúcemu ponúknutá možnosť vrátenia peňazí alebo výmeny tovaru.

Orgán dozoru pre kupujúceho:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov

 

Tieto Obchodné podmienky sú platné od: 1.3.2011

 

Prečo vizitky od Vizitki.sk?

» Garantujeme najnižšiu cenu vizitiek
» Dodanie do 24 hodín
» Grafický návrh vizitky už od 1,00€
» Vernostný program, systém zliav
» Platba na dobierku, faktúru, predom
» 350g až 400g papier
» Množstvo štruktúrovaných papierov

Top Produkty

60 kusov vizitiek za 4,50€
120 kusov vizitiek za 6,60€
240 kusov vizitiek za 9,60€
360 kusov vizitiek za 12,60€
500 kusov vizitiek za 15,00€

Púzdra na vizitky od 3,00€

Zákaznícka podpora

objednavka(zavináč)vizitki.sk - 0908 301 249

Partneri
websupportAntalisXeroxEpsonGoogle Adwords Slovenská pošta